Szczeg????owy opis nowych zagr??d z owcami.
Dodane przez DAvSON dnia 23.03.2011 13:13:03
Kolorowe owieczki produkujemy w Oazie mi??o??ciOaz─? mi??o??ci znajdziemy w pasku zak??adek w zak??adce z polami
Czytaj wi─?cej


TreŠ rozszerzona
Kolorowe owieczki produkujemy w Oazie mi??o??ciOaz─? mi??o??ci znajdziemy w pasku zak??adek w zak??adce z polamiDo rozpocz─?cia cyklu potrzebne s─? 4 dowolne owieczki (z zapas??w ze stodo??y) oraz 2 jednostki super paszyPo okre??lonym czasie rodzi nam si─? nowa owieczka. B─?dzie to owieczka wy??szej kategorii. Np. z 4 bia??ych (podstawowych) owieczek, powstanie jedna br─?zowa.Mo??emy r??wnie?? skr??ci─? czas produkcji owieczek, za pomoc─? perfum.

Ka??dy flakon skraca czas o po??ow─?. Max. mo??emy u??y─? 4 sztuk.Kolorowe owieczki przydadz─? si─? do wybudowania w warsztacie kolorowych ulepsze?? zagr??d i fabryk ;)Na zwyk??─? zagrod─?:Kolorowe ulepszenia zagr??d:1 ?????üTE

2 POMARA??CZOWE

3 CZERWONE

4 R????OWE
Wszystkie zagrody produkuj─? owce, ale im wy??sze ulepszenie, tym szybciej przebiega produkcja.

Je??li zostan─? usuni─?te, graczowi wr??ci do zak??adek podstawowa zagroda dla owiec i ulepszenia.
Na fabryczk─? owczej we??ny:Kolorowe ulepszenia fabryczki:1 ?????üTE

2 POMARA??CZOWE

3 CZERWONE

4 R????OWEWszystkie warsztaty produkuj─? we??n─?, ale im wy??ej rozbudowany warsztat tym szybciej jest ona produkowana.Je??li ulepszony warsztat zostanie usuni─?ty, u??ytkownikowi wr??ci do zak??adek warsztat i wszystkie na??o??one ulepszenia.
Nowe itemy mo??na naby─? w warsztaciku. Po wybudowaniu znajdujemy je w zak??adce z kwiatkiem:Pastwisko dla jednej owcyPotrzebne narz─?dziaUzupe??niamy jedn─? owieczk─?Pastwisko dla stadka owiecPotrzebne narz─?dziaUzupe??niamy trzema owieczkamiW zale??no??ci od tego jakie owieczki umie??cimy w zagrodzie (czarne, bia??e, br─?zowe, ect.) tyle punkt??w do??wiadczenia b─?dziemy otrzymywa─? z itemu. Im wy??sza kategoria owieczek, tym wi─?ksza ilo??─? PD ;)Jaki poziom jest potrzebny do hodowli?

Poziom 21 lub wy??szy dla ulepszenia zagrodyCo trzeba zrobi─?, aby przygotowa─? super pasz─? / super naw??z ?

Teraz mo??esz zrobi─? super pasz─? w m??ynie, trwa to 12 godzin i do przygotowania potrzeba:
35 jednostek wody,

1 orzech,

25 kukurydzy,

10 pomidor??w.


Super naw??z produkuje si─? 48 godzin, a sk??adniki s─? nast─?puj─?ce:

35 nawozu,

30 jednostek wody,

10 ziemniak??w.Jak nowe ( hodowle ) zagrody ulepsza─? ?

Istniej─? dwa rodzaje ulepszania hodowli, mog─? by─? umieszczone na zagrody, inne na warsztat


- Je??li usuniemy je z pola, wr??c─? na pasek


- Zagrody XL i XXL b─?d─? now─? kategori─? normalnych zagr??d ( to znaczy, ??e b─?dzie mo??na znale??─? r??wnie?? nowe wersje ulepsze?? XL)


- ulepszenia fabryk, kt??re mog─? by─? wprowadzone na warsztaty b─?dzie mo??na znale??─? w warsztacie w mie??cieJak teraz b─?dziemy przygotowywa─? pasz─??

Tak samo jak poprzednio (na normalne rzeczy lub jak w warsztatach)Co nowego zagrody b─?d─? dawa─??


Te same rzeczy, jak dot─?d, tylko szybciej.Kombajn


Nie mo??na u??ywa─? kombajnu dla p??l hodowlanych.Ulepszenia XL i XXL


Nie b─?dzie mo??na kupi─? starych ulepsze?? xl i xxl, najpierw tylko dla owiec, potem dla innych zwierz─?t te??.


- Pozostan─? one jako klasyczne zagrody (nie b─?d─? ju?? ulepszone)

- je??li usuniesz podstawow─? zagrod─? po aktualizacji, wr??ci ona na pasek jako podstawowa zagroda , a nie podstawowa plus ulepszenia starej zagrody.


- To samo odnosi si─? do zagr??d wygranych podczas eventu Ô??Pe??nia ksi─???ycaÔ?? po aktualizacji r??wnie?? b─?d─? samodzielne.Perfumy

- czas produkcji skr??cony o 50%


- Mo??e by─? u??yty 4 razy

- Mo??e by─? wys??any jako prezent lub mo??e by─? zakupiony w mie??cie

Poni??ej zamieszczamy TUTORIAL obrazkowy:

Dnia 23. 03. 2011 rozpocz─???a si─? rewolucja dotycz─?ca ulepsze?? zagr??d i warsztat??w.Zamiast dotychczasowych ulepsze?? XL i XXL pojawi??y i systematycznie pojawia─? si─? b─?d─? nast─?puj─?ce ulepszenia dla zagr??d i budynk??w z warsztaciku:


poziom I: ??????ty

poziom II: pomara??czowy

poziom III: czerwony

poziom IV: r????owyWszystkie kolorowe ulepszenia dost─?pne s─? od 21 poziomu.Obecnie zosta??y wprowadzone kolorowe ulepszenia zagr??d i warsztat??w dla:

- OWIEC

- KR??LIK??WUlepszenia ??????te s─? zamiennikiem dawnej zagrody XL, a pomara??czowe - dawnej zagrody XXL.Kolorowe ulepszenia zagr??d skracaj─? czas produkcji zwierz─?t, daj─? wi─?cej PD, a niekt??re nawet wi─?cej zwierz─?t.

Ulepszenia warsztat??w dzia??aj─? na tej samej zasadzie, z r????nic─? ??e daj─? odpowiednie produkty w zale??no??ci od fabryczki.

Szczeg????owy wykaz w dalszej cz─???ci poradnika.

Wszystkie ulepszenia mo??na wybudowa─? w warsztacie.Ponadto, w sklepiku farmerskim jest mo??liwo??─? zakupu ulepsze??
(zagr??d) ??????tych za sianogrosze, oraz pomara??czowych za floreny.

Ulepszenia fabryczek do wybudowania s─? jedynie w warsztacie.

Kolorowe ulepszenia zawsze nak??adamy na podstawow─? zagrod─?. Nie mo??emy ulepszy─? ju?? posiadanego "koloru" zagrody - ka??de nale??y stawia─? na podstawow─? zagrod─?. Po zburzeniu zagrody z kolorowym ulepszeniem, do paska wraca zar??wno ulepszenie jak i zagroda podstawowa.

To dotyczy kolorowych ulepsze?? zagr??d i warsztat??w.Pami─?tajcie, ??e kolorowe ulepszenia daj─? zwyk??e zwierzaczki,natomiast kolorowe

hodujemy w oazie mi??o??ci.Na temat miejsca przechowywania ulepsze?? i zagr??d na farmie znajdziecie >>tu<<

Poradnik powsta?? na bazie wcze??niejszych, przygotowanych m.in. przez MOD_Hija i SMOD_Jazz*.
ULEPSZENIA OWCZARNI


ULEPSZENIA STRZYGALNI OWIEC
ULEPSZENIA KR??LIKARNI
ULEPSZENIA STRZYGALNI KR??LIK??W


?Ür??d??o : Oficjalne forum farmeramy